O spoločnosti

Spoločnosť SID Slovensko, a.s. bola založená v roku 2001. Skratka SID je skratkou pre Spoločnosť pre Informačné Databázy. Spoločnosť zameriava svoju činnosť predovšetkým na spracovanie dát, ich bezpečnosť a na manažérske vedenie projektov. Dlhodobým cieľom spoločnosti je ponúkať najmä spoľahlivé, dostupné, jednoduché a rýchle služby, vychádzajúce z potrieb klientov a poskytované s podporou najmodernejších technológií. Spoločnosť je pripravená naďalej zvyšovať kvalitu svojich služieb.

Spoločnosť SID Slovensko, a.s. spolupracuje so
záujmovým združením právnických osôb SOLUS, pre ktoré zabezpečuje spracúvanie Registra FO (t.j. databázy subjektov neplniacich svoje záväzky voči príslušným členom združenia) a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS (t.j. databázy všetkých spotrebiteľov, s ktorými príslušní členovia združenia SOLUS uzatvorili zmluvu o spotrebiteľskom úvere – vedenej podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších predpisov). Tieto databázy napomáhajú efektívnemu znižovaniu rizika z poskytovaných služieb (spotrebiteľské úvery, leasing, poistenie apod.) 

Spoločnosť SID Slovensko, a.s. nadväzuje okrem iného aj na úspechy českej spoločnosti
Společnost pro informační databáze, a.s., ktorá pre české združenie SOLUS zabezpečuje spracúvanie negatívnych klientskych registrov SOLUS (Register FO, Register IČ), Pozitívneho registra združenia SOLUS, Registra tretích strán a ďalších databáz.